26 สิงหาคม 2562 ชาวบ้านอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ยิ้ม! เตรียมรับอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง หลังกรมชลประทานลุยศึกษา EIA

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190826091435684
รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ, ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง, ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เร่งติดตามผลการดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง คือ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งทางหน่วยงานกรมชลประทานได้กำหนดจุดพื้นที่ เตรียมจะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขึ้นในเขตท้องที่ชุมชนบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง และโครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เตรียมจะดำเนินการก่อสร้างในเขตท้องที่ชุมชนบ้านป่าเหว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อร่วมพบปะพูดคุยกับกลุ่มพี่น้องประชาชน สร้างความเข้าใจถึงการจัดสร้างอ่างกักเก็บน้ำและเร่งรัดติดตามผลการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในชุมชนพื้นที่ เพื่อจะเป็นข้อมูลสำหรับใช้ประกอบในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวว่าการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานตามข้อกำหนด เนื่องจากโครงการอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่งที่จะดำเนินการจัดสร้างมีอาคารหัวงานโครงการ และพื้นที่น้ำท่วมของอ่างเก็บน้ำบางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 รวมไปถึงพื้นที่ทำกินของชาวบ้านอีกจำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตามในการจัดสร้างอ่างเก็บน้ำก็จะช่วยอำนวยประโยชน์ให้กับชุมชนพื้นที่ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งในส่วนของการก่อสร้างอ่างฯ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน กล่าวเพิ่มเติมว่าหากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีไร้ข้อขัดข้องก็คาดว่า ทางกรมชลประทานจะสามารถดำเนินการสำรวจออกแบบการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมเสนอเรื่องเข้าแผนก่อสร้างได้ในปี 2563 และจะได้เริ่มดำเนินงานก่อสร้างโครงการฯ ภายในปี 2564 ทั้งนี้สำหรับอ่างเก็บน้ำทั้งสองแห่ง นับเป็นความต้องการของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในชุมชนพื้นที่ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในขณะที่ลำน้ำแม่ปาน-แม่บอม มีน้ำไหลอยู่ตลอดทั้งปี แต่ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่คอยเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเพาะปลูกได้อย่างเต็มที่ ชาวบ้านจึงต้องการให้มีการพิจารณาก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำขึ้น โดยหากว่ามีการก่อสร้างขึ้นจริงเมื่อแล้วเสร็จ อ่างเก็บน้ำแม่ปานจะสามารถส่งน้ำเข้าสู่พื้นที่รับประโยชน์ได้ประมาณ 13,425 ไร่ ในขณะที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม จะสามารถช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำต้นทุนที่เพียงพอสำหรับทำการเกษตร เพิ่มเขตพื้นที่ชลประทานจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ 7,200 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 9,200 ไร่ ซึ่งจะช่วยเหลือสนับสนุนการเพาะปลูกในเขตพื้นการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น และยังเป็นแหล่งน้ำกักเก็บสำหรับเพื่อการอุปโภคบริโภครวมถึงช่วยบรรเทาอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากด้วย